महालक्ष्मी इरीगेशन सिस्टीम

स्पिंकलर पाईप, ड्रीप पाईप, पी.वी.सी. पाईप, पी.वी.सी. फिटिंग, ड्रीप फिल्टर, बॉल वाल, फ्लश वाल, ड्रीप पाईप फिटिंग, मलचिंग पेपर इत्यादी सर्व प्रकारचे ड्रीप ला लागणारे साहित्य तसेच स्पिंकलर ला लागणारे साहित्य उपलब्ध आहेत.